Find job

Miljøstyrelsen søger funktionsledere

Har du lyst til faglig og administrativ ledelse, har du viljen til at dygtiggøre dig ledelsesmæssigt, og vil du gerne påtage dig ansvar i enhedens ledelsesgruppe? Så er du måske en af Miljøstyrelsens nye funktionsledere!  

Miljøstyrelsen  

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende, og den har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 440 arbejdspladser flytter nu til Odense. Vi skal opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.  

Rollen som funktionsleder  

Funktionslederrollen er en del af den samlede ledelsesmodel i Miljøstyrelsen, og funktionslederen er sammen med kontorchefen ansvarlig for enhedens drift. Funktionslederen har et fagligt og administrativt ledelsesansvar i forbindelse med funktionsområdets daglige sagsflow. Eksempler her er at give sparring, sikre fremdrift og opfølgning på produktion, sager og økonomi.  

Din profil 

Vi forventer, at du:

 • Er en stærk og beslutningsdygtig faglig profil med base i en relevant videregående uddannelse  
 • Har høj kapacitet og stærke analytiske evner  
 • Kan navigere sikkert i en politisk styret organisation  
 • Er engageret og har god dømmekraft  
 • Er tydelig i din kommunikation, når du sætter retning og giver faglig sparring på sagerne i en ofte travl hverdag  
 • Er god til at fremme samarbejde og skabe motiverende rammer  

Vi søger funktionsledere til følgende enheder:  

Tilskud  

Du vil få fagligt ledelsesansvar for tilskudsordningerne til skov-, natur- og vandmiljøprojekter, hvor du skal sparre med enhedens to teams på hver ca. 10 erfarne medarbejdere om konkrete sager. Opgaverne består i at sikre den daglige tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, planlægning og fremdrift på tilskudsordningerne, herunder bliver du ansvarlig for de økonomiske rammer og deres udmøntning, samt løbende opfølgning på de politiske mål. Derudover vil opgaverne bestå i at bidrage til strategiudvikling på området.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Bettina Helle Jensen, tlf. 41392404.  

Pesticider & Biocider  

Du vil få ansvaret for den del af enheden, som arbejder med biocider. Du vil især komme til – i dialog med gruppens 20 medarbejdere - at arbejde med koordinering og planlægning af arbejdet med godkendelse af aktivstoffer og biocidprodukter i EU. Behandlingen af godkendelsesansøgninger er gebyrfinansieret, og styringen af risikovurderings- og godkendelsesarbejdet er en central opgave for funktionslederen, herunder økonomistyring. Du skal varetage den overordnede sagsstyring, og planlægge ressourceindsatsen fra sagsbehandlerne i biocidgruppen, samt sparre efter behov med medarbejderne om procedurer og dansk holdning til nye regler. Hertil kommer koordination og styring af biocidinitiativer under Kemikalieindsats 2018-21, dansk deltagelse i udarbejdelse af EU-vejledninger til gennemførelse af forordningen samt information og dialog med virksomheder, professionelle brugere og borgere om biocidreglerne.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Charlotta Amalia Wallensten, tlf. 22678304.  

Vandmiljø & Friluftsliv  

Du vil få ansvar for en del af den faglige ledelse samt udviklingen på tværs i det nye Vand center og internt i enheden. Du vil bl.a. have ansvaret for den daglige drift af arbejdet i vores team for kystvande og team for miljøfarlige stoffer samt være med til at udvikle formidlingen af Danmarks vandmiljø og vores inddragelse af samarbejdspartnere og interessenter. Du vil skulle være med til at sikre, at enhedens opgaver løses med høj faglig kvalitet, koordineret, rettidigt og med blik for den politiske kontekst, som de indgår i. Du skal være med til at sikre overblik, fremdrift og resultater på området og være indstillet på, at du skal kunne sætte dig ind i et fagligt kompliceret område.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Mette Marcker Christiansen, tlf. 22617748.  

Cirkulær Økonomi & Affald

Biler, data, jord, deponi  

Teamet arbejder med en bred sammensætning af opgaver indenfor affaldshåndtering og jordforurening. Konkret er områderne: bilskrot, affaldsdatasystemet, jordforurening samt deponi. Vi har opgaver både inden for konkret sagsbehandling, udviklingsopgaver bl.a digitalisering, vejledning og regelfortolkning, samt administration af diverse tilskudsordninger. Det er en fordel, at du har kendskab til affaldslovgivningen og har erfaring med mindst et af fagområderne. Det er ligeledes en fordel, hvis du har erfaring med offentlig administration, ligesom det er en fordel, hvis du har relevant erfaring som teamleder, projektleder eller lignende.  

Forebyggelse og genanvendelse  

Teamet arbejder med en bred sammensætning af opgaver indenfor affaldshåndtering og affaldsforebyggelse. Konkret er områderne: implementering af en kommende affaldsplan, samt bidrag til udvikling heraf. Bidrage til implementering af affaldsdirektiver. Generel vejledning vedr. problemstillinger i affaldsbekendtgørelsen. Generel vejledning vedr. forebyggelse og genanvendelse af affald, herunder både tørre fraktioner og organisk affald. Der vil ligeledes være opgaver vedr. eksport af danske løsninger til udlandet i konkret samarbejder. Det er en fordel, at du har kendskab til affaldslovgivningen inden for områderne. Det er ligeledes en fordel, at du har erfaring med offentlig administration, ligesom det er en fordel, hvis du har relevant erfaring som teamleder, projektleder eller lignende.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Anne Elizabeth Kamstrup, tlf. 93596952.  

Kemikalier

Gruppen for REACH, CLP, vurdering og metoder  

Arbejde er primært forankret i Kemiindsatsen 2018-21. Gruppen arbejder med opgaver inden for de to store EU kemikalielovgivninger REACH og CLP, og andre opgaver forbundet med vurdering af kemiske stoffer, herunder:

 • Stofvurdering og dossiervurdering under REACH
 • Udarbejdelse af forslag til kandidatlisten og harmioniserede klassificeringer  
 • Vurderinger af hormonforstyrrende stoffer, PBT stoffer og andre særligt problematiske stoffer  
 • Udarbejdelse af vejledninger, testmetoder og QSAR  
 • Fastsættelse af grænseværdier for kemiske stoffer  

En stor del af gruppens arbejde foregår i EU eller OECD regi og en vis rejseaktivitet må forventes. Jobbet består af ca. 50 % faglig ledelse og 50 % egne opgaver.  

Gruppen for forbrugerprodukter og formidling  

Arbejde er primært forankret i Kemiindsatsen 2018-21. Gruppen arbejder med opgaver inden for forbrugerprodukter og formidling til borgere og virksomheder, herunder:

 • Udarbejdelse af kortlægninger over kemiske stoffer i forbrugerprodukter  
 • Administration af lovgivninger for kemiske stoffer i bl.a. kosmetik, legetøj, tekstiler og elektroniske produkter  
 • Nanomaterialer  
 • Kontaktallergi  
 • Informationskampagner og gode råd til borgere og virksomheder  
 • Tatoveringsfarver  

Jobbet består af ca. 50 % faglig ledelse og 50 % egne opgaver.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Magnus Løfstedt, tlf. 22350152.  

Vandforsyning  

Spildevand  

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne for rensning og håndtering af spildevand overholdes. Vi vejleder samtidig kommuner, virksomheder, borgere og andre interessenter om spildevand f.eks. rensning, udledningstilladelser, uvedkommende vand, regnbetingede overløb og miljøfremmede stoffer. Samtidig skal vi levere et fagligt grundlag for regeringens politikudvikling på området og bidrage til udviklingen af nye administrative og tekniske løsninger. Som funktionsleder, vil du være faglig leder for spildevandsteamet. Det består primært i at fordele og godkende opgaver samt levere faglig sparring til medarbejderne samtidig med, at du vil sidde med egne sager. Du vil indgå i et ledelsesteam for Vandforsyningsenheden med to funktionsledere og to kontorchefer. Her vil du skulle bidrage til enhedens samlede strategi, planlægning og organisering samt sparre med kontorcheferne om personaleledelsen.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Mikkel Hall, tlf. 25528569.  

Drikkevand  

Miljøstyrelsen vejleder kommuner, vandforsyningsselskaber og andre interessenter om regler vedr. drikkevandskvalitet mv. Samtidig skal vi levere et fagligt grundlag for regeringens politikudvikling på området. Som funktionsleder, vil du være faglig leder for drikkevands-/grundvandsteamet, og dine ansvarsområder bliver bl.a. faglig sparring med medarbejdere om opgaver inden for drikkevandskvalitet og beskyttelse af drikkevandsressourcer, men du vil også få egne opgaver. Du vil indgå i et ledelsesteam for Vandforsyningsenheden med i alt to funktionsledere og to kontorchefer. Her vil du skulle bidrage til enhedens samlede strategi, planlægning og organisering samt sparre med kontorcheferne om personaleledelsen.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Rasmus Moes, tlf. 41969427.  

Økonomi & Service  

Til Miljøstyrelsens centrale økonomifunktion søges funktionsleder som kan indgå i enhedens arbejde med økonomistyring i bred forstand, herunder videreudvikling af styrelsens løn- og driftsbudget på en lille mia. kr. Enhedens centrale arbejdsområder omfatter overordnet sammenhængende økonomistyring, udmøntning af bevillinger, styrelsens mål- og resultatplan, enhedsaftaler, indtægter, budgetter, opfølgninger, økonomiske analyser og relaterede opgaver. Du vil som funktionsleder indgå i et ledelsesteam bestående af 1 kontorchef og i alt 2 funktionsledere, hvoraf du vil få faglig ledelse for ca. halvdelen af enhedens 20 medarbejdere. Vi forventer, at du har ledelseserfaring f.eks. projektledelse, kendskab og erfaring med statslig/kommunal økonomistyring, er udadvendt og har en relevant faglig baggrund, herunder længerevarende uddannelse. Vi forventer også, at du er omstillingsparat og har lyst til videreudvikle enhedens ledelsesmodel.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Karsten Thode Skovgaard, tlf. 40597771.  

Landskab & Skov  

I Landskab og skov er vi ca. 40 medarbejdere, inkl. 2 kontorchefer og 1 funktionsleder. I området administrerer vi regler knyttet til forvaltning af naturen. Det drejer sig for eksempel om skovloven, EU’s tømmerforordning, international handel med udryddelsestruede dyr og planter (CITES), naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, landskabsbeskyttelse, VVM-myndighedsopgaver samt Miljøstyrelsens plantilsyn. Vi forventer, at dit fokus vil være faglig ledelse og drift af udvalgte dele af enhedens opgaver, ligesom du vil få ansvaret for koordination af administrative opgaver knyttet til ledelsen af enheden.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Lisbet Ølgaard, tlf. 22825089.  

Arter & Naturbeskyttelse  

Du vil få ansvar for en del af den faglige ledelse samt for at bidrage til udviklingen på tværs i det nye Center for rig natur og internt i enheden. Du vil bl.a. have fagligt ansvar for at sparre med de faglige medarbejdere i vores team for Natura 2000 og team for §3- beskyttelse om projekter og sager samt være med til at udvikle formidlingen på disse områder og vores inddragelse af samarbejdspartnere og interessenter. Du skal være med til at sikre overblik, fremdrift og resultater på de to områder. Du vil arbejde tæt sammen med den ansvarlige kontorchef og indgå i ledelsesteam med kontorchefer og funktionsledere.  

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Helle Pilsgaard, tlf. 40947391.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Tjenestestedet vil være Englandsgade 25 i Odense. Du skal være indstillet på, at der vil være en del rejseaktivitet (tjenesterejser) til København i forbindelse med oplæring.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at trykke på "Søg stillingen" til højre i stillingsopslaget. Vi skal bede dig om, at du i din ansøgning tilkendegiver hvilke(n) enhed du søger i. Du kan læse mere om Miljøstyrelsen og de enkelte enheder på www.mst.dk.  

Ansøgning og CV skal være modtaget senest den 27. maj 2018. Vi forventer at holde 1. samtaler den 4. og 6. juni 2018. Der vil blive et testforløb mellem første og anden samtalerunde.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.000 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.