Mil­jøsty­rel­sen søger kon­tor­chef til Østjyl­land

 

Vil du stå i spidsen for blandt andet overvågning af vandmiljøet i Østjylland, Vandplanlægning og administration af skovloven? Har du faglig forståelse, udsyn, gode lederkompetencer og gennemslagskraft? Så er du måske den nye kontorchef i Østjylland. 

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 550 medarbejdere har til huse i Odense, mens de øvrige medarbejdere er placeret på decentrale enheder rundt i landet. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver i enheden og organisering

Miljøstyrelsen Østjylland er én af Miljøstyrelsens decentrale enheder med ca. 45 medarbejdere. Der er en kontorchef og to funktionsledere på enheden. Enheden har til huse på Fussingø, Vasevej 7, 8920 Randers NV.

Enheden varetager overvågning af vandmiljøet i Østjylland i henhold til det nationale overvågningsprogram, NOVANA. Dertil kommer, at enheden koordinerer overvågningen på landsplan inden for fagområderne Stoftransport og Landovervågning, Miljøfarlige stoffer og Punktkilder, og varetager driften af Fagdatacenter for Punktkilder.  

Enheden har også ansvar for at sikre det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner samt administrationen af de gældende vandområdeplaner, særligt inden for fagområderne Vandløb og opgørelse af udledningen af næringssalte til vandmiljøet. 

Enheden har ansvaret for at varetage skovlovsadministration i Jylland. Det sker i tæt dialog med ansøgere og andre myndigheder. 

Der arbejdes generelt med meget komplekse faglige og forvaltningsmæssige emner. I enheden lægger vi vægt på samarbejde både inden for de enkelte fagområder, bredt i enheden og på tværs i Miljøstyrelsen og i Miljø- og
Fødevareministeriet, ligesom vi lægger vægt på inddragelse af eksterne interessenter.

Som kontorchef vil du skulle lede enheden

Din rolle vil være at sikre det faglige overblik og koordinering af opgavevaretagelsen i Miljøstyrelsen Østjylland, samt varetage personaleledelse for enhedens medarbejdere. Du skal desuden sikre et godt samarbejde såvel internt som til enhedens eksterne samarbejdspartnere. 

Som kontorchef i Miljøstyrelsen indgår du i et chefteam, der har fælles ansvar for ledelse og resultatskabelse i enheden. Ledelsen af Miljøstyrelsen Østjylland sker i tæt samarbejde med ledelsesteamets 2 funktionsledere.

Som kontorchef i Miljøstyrelsen skal du være optaget af at udvikle dig som leder og nysgerrig på at levere ledelse med gennemslagskraft i organisationen. Ledelsen arbejder til stadighed på at udvikle organisationen og fastsætte styrelsens mål og faglige identitet parallelt med imødekommelse af de faglige, administrative og organisatoriske prioriteringsbehov. Vi lægger vægt på at rekruttere kompetente personaleledere, der evner at motivere og tage hånd om medarbejdernes udvikling, og som forstår, at medarbejdertrivsel er nøglen til gode resultater.

Kompetenceprofil 

Vi forestiller os, at du:

 • Har relevant akademisk baggrund og erfaring fra et ministerium, en styrelse eller anden offentlig myndighed. Kendskab til det statslige område er en fordel
 • Indgående kendskab til Vandplanlægning, herunder særligt vandplanlægning inden for Vandløb og opgørelse af udledte næringssalte til søer og kystvande
 • Godt kendskab til overvågningen med særlig fokus på fagområder inden for Stoftransport, Landovervågning og Punktkilder
 • Kendskab til skovlovsadministrationen og tilskudsordninger til skovdrift
 • Har ledelseserfaring og erfaring med at lede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og kompetencer samt en tilgang til personaleledelse, der fokuserer på resultatskabelse, motivation og udvikling
 • Har indblik i offentlig forvaltning og indgående erfaring med myndighedsopgaver
 • Kan agere på et teknisk og juridisk kompliceret område, hvor andre offentlige myndigheder, mange interessenter og borgere spiller en aktiv rolle
 • Kan initiere udvikling af nye initiativer, blandt andet gennem videreudvikling af enhedens digitale forvaltning
 • Er løsningsorienteret og har øje for at løsningerne også skal kunne fungere i den praktiske virkelighed
 • Evner at sikre prioritering og planlægning af opgaver samt eksekvering
 • Kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
 • Har stærke kompetencer til kommunikation og formidling
 • Kan indgå i samarbejdet i et ledelsesteam samt bidrage aktivt til at udvikle enheden samt bidrage til opfølgning og implementering af strategier inden for enhedens område
 • Er samarbejds- og løsningsorienteret, konstruktiv og en aktiv deltager i chefkollegiet

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 570.080 årligt i aktuelt niveau (oktober 2019). Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

Er du tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet vil være Miljøstyrelsen Østjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2020.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vicedirektør Mads Leth-Petersen på telefon 25 67 42 11.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV uddannelsesbevis m.m. senest den 19. januar 2020 kl. 12.00.

Vi forventer, at afvikle testforløb den 22.- 24. januar 2020 og holde samtaler den 27. januar 2020.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 20. december 2019

Arbejdssted

Randers