Me­d­ar­bej­der til marin vand­plan­læg­ning

 

Interesserer du dig for tilstanden i de danske kystvande, og har du lyst til at arbejde med det faglige grundlag for disse vurderinger? Er det en af dine spidskompetencer at kunne arbejde med mangesidede og omfattende marine data? Så er det måske dig, vi søger!

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark. 

Opgaver og organisering

Vi søger en medarbejder i Miljøstyrelsen til vores lokale enhed i Sollerup på Fyn. I Miljøstyrelsen løser vi bl.a. opgaver i relation til overvågning af vandmiljøet og implementering af EU’s vandrammedirektiv og havstrategidirektiv samt andre havforvaltningsopgaver. Enheden i Sollerup koordinerer landsdækkende marine overvågning efter Havstrategidirektivet og Vandrammedirektivet. Vandplanlægningen i enheden foregår med særlig fokus på de danske fjorde og kystvande. Der er betydelig politisk opmærksomhed omkring indsatsen for at overvåge og forbedre vandmiljøets tilstand samt en stor bevågenhed fra styrelsens eksterne interessenter. Enhedens opgave er blandt andet at være med til at sikre, at det faglige grundlag for planlægningen på vandmiljøområdet tilvejebringes, og at det sker i et tæt samspil med forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og andre myndigheder. 

Ud over opgaver på det marine område løser Miljøstyrelsens enhed i Sollerup tillige opgaver på natur- og ferskvandsområdet.

I alt er vi ca. 30 medarbejdere, der holder til i naturskønne omgivelser i Sollerup ved Faaborg. Vi arbejder tæt sammen med styrelsens øvrige enheder, andre myndigheder, universiteter samt eksterne interessenter.

Din profil 

Vi søger en kollega med brede naturvidenskabelige kompetencer inden for det marine område. Du kan have en uddannelse som marinbiolog, civilingeniør eller lignende.

Udover at besidde de rette naturvidenskabelige kompetencer skal vores nye kollega have interesse i den marine vandplanlægning og formå at bringe fagligheden ind i den forvaltningsmæssige proces. Du skal derfor være i stand til at formidle kompleks viden på en enkel facon både i skrift og tale og være god til at skabe løsninger, der er enkle og fagligt korrekte. 

Først og fremmest skal du have solid faglig viden om biologiske og fysiske processer i de danske kystvande og have flair for håndtering af data. Det vil være et ekstra plus, hvis du desuden har viden om marine modeller. Den marine vandplanlægning omfatter tillige vurderinger af kystvandenes kemiske tilstand - så vi ser også gerne, at du har en grundlæggende viden om miljøfarlige stoffer.

Du skal være i stand til at håndtere en travl og til tider omskiftelig arbejdsdag. Du skal have gode samarbejdsevner og være særdeles god til at formulere dig på skrift og i tale. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med marine kollegaer i andre enheder, og videomøder er en del af hverdagen. 

Vi tilbyder

Masser af spændende og udfordrende opgaver. Du vil blive en del af en velfungerende enhed med dygtige kollegaer, et godt samarbejdsklima, højt tempo og en uformel omgangstone. Du vil naturligvis blive tilbudt den fornødne kompetenceudvikling i forhold til arbejdsopgaverne, blandt andet gennem sidemandsoplæring og kurser. 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Ansættelsesstedet er Miljøstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, Sollerup, 5600 Faaborg.

Yderlige oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kontorchef Harley Bundgaard Madsen på tlf. 72 54 35 09 eller chefkonsulent Stig Eggert Pedersen på tlf. 72 54 35 16.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest d. 21. januar 2020. 

Samtaler forventes afholdt i uge 6 2020. Du kan forud for en eventuel samtale blive bedt om at udfylde en test og/eller forberede en case.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 20. december 2019

Arbejdssted

Sollerup