AC-me­d­ar­bej­der til marin- og sø-over­våg­ning hos Mil­jøsty­rel­sen Nord­jyl­land i Aalborg - 2 årig

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 900 medarbejdere. Vi har en ambition om at være en af statens bedste arbejdspladser samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.

I Miljøstyrelsen Nordjylland er vi 50 engagerede kollegaer. Vi varetager opgaver inden for vand- og naturovervågning samt grundvandskortlægning, der løses fra hver sin enhed. Stillingen er tilknyttet enheden for vand- og naturovervågning. Vi holder til i Aalborg, men arbejder tæt sammen med Miljøstyrelsens centrale og øvrige lokale enheder, andre myndigheder samt eksterne interessenter i det omfang det er nødvendigt af hensyn til vores opgavevaretagelse.

Opgaver i enheden og organisering

Du vil blive en del af et landsdækkende team, der har ansvaret for at overvåge vandmiljøet. Det nationale overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.

Vandområdet er omfattende, har stor politisk og mediemæssig opmærksomhed og er samtidig fagligt udfordrende.

Vi søger specifikt en ny kollega til disse opgaver

Vi søger en person som primært skal bidrage med overvågningsopgaver inden for marin- og søområdet. Du skal planlægge og deltage aktivt i feltundersøgelserne i de nordjyske søer og kystnære marine områder. Du skal hjælpe med at lave hydrografiske målinger, indsamle vandkemiske prøver og udføre forskellige biologiske specialundersøgelser. Sommermånederne er højsæson for dataindsamling i felten med en del prøvetagning fordelt over det meste af Nordjylland. Feltarbejdet udføres primært fra mindre både.

Når data er indsamlet, skal du bidrage med kvalitetssikringen af data.

En anden opgave bliver at hjælpe med at lave udbud af opgaver, vi skal have løst via konsulenter. Du kommer til at udarbejde udbud og også udføre kontrol og opfølgning af konsulenternes arbejde.

Du vil løbende skulle holde dig ajour med tekniske anvisninger for NOVANA-overvågning, og forventes samtidig at have et godt øje for forbedringer og nye teknologiske muligheder. Godt kendskab til det nationale overvågningsprogram og særligt de metoder, der anvendes inden for marin- og søområdet vil vægte højt.

Dit arbejde tilrettelægges i samarbejde med dine kollegaer på enheden i Nordjylland. Det praktiske arbejde i felten vil du skulle udføre enten alene eller sammen med dine kollegaer.

Dele af det praktiske arbejde i felten kræver, at man er i god fysisk form.

Vi tilbyder fagligt udfordrende opgaver med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø, en uformel, humoristisk og anerkendende omgangstone. Kerneværdier hos os er samarbejde og hjælpsomhed. Dine kolleger er fagligt meget kyndige, barren er sat højt, og vi videndeler meget gerne.

Din profil

Vi forventer, at du

  • Har en lang videregående naturfaglig uddannelse som biolog eller lignende
  • Har generel faglig viden om marin – og søøkologi
  • Er praktisk anlagt og kan lide at få vind i håret året rundt
  • Er søstærk og gerne vant til at begå dig på en båd
  • Har flair for at arbejde digitalt, finder nye teknologiske muligheder spændende og kan anvende avancerede måleinstrumenter
  • Har flair for it, herunder kendskab til GIS
  • Er analytisk stærk
  • Er grundig og systematisk, så opgaverne kvalitetsmæsigt er helt i top
  • Kan bevare overblikket over en kompleks opgave med mange data, samarbejdsrelationer og snitflader
  • Har du erfaring med overvågning, dataindsamling og kvalitetssikring af data inden for det akvatiske NOVANA-program, er det et plus

Der kan blive tale om at udføre dykkeropgaver - vegetationsundersøgelser i sø og marin - hvis man besidder erhvervsdykkercertifikat. Det er dog ikke et krav for at søge stillingen.

Hvis du ikke har det i forvejen forventes det, at du er villig til at erhverve dig arbejdsgiverbetalt speedbådskørekort, evt. VHF-certifikat og trailerkørekort til personbiler (B/E). Kørekort B er en forudsætning.

Som person er du initiativrig, udadvendt, kontaktskabende og en holdspiller, der vægter samarbejde og vidensdeling højt.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg.

Stillingen løber til udgangen af 2021. Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. marts 2020.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Birthe Jordt på
tlf. 93 58 82 07 eller funktionsleder Svend Bråten på tlf. 29 92 63 20.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 19. januar 2020. Vi planlægger at holde samtaler den 27. - 28. januar 2020.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 3. januar 2020

Arbejdssted

Aalborg