Genopslag: Na­tursty­rel­sen Vadehavet søger en me­d­ar­bej­der til na­tur­ple­je og hus­dyr­hold i Tøn­der­mar­sken

 

Kunne du tænke dig et job under åben himmel i noget af Danmarks smukkeste natur? Vil du have selvstændighed og ansvar? Hos Naturstyrelsen Vadehavet søger vi en ny medarbejder, der skal arbejde med naturpleje og husdyrhold i Tøndermarsken.

Om jobbet

Naturstyrelsen ejer cirka 2000 ha i Tøndermarskområdet, hvor en stor andel af arealerne bortforpagtes til private husdyrholdere. Bortforpagtningen sker ved, at styrelsen tilbyder opsyn med dyrene i hverdagene. Din primære opgave bliver i sommerhalvåret at have ansvaret for naturplejen og opsyn med de græssende dyr i Margrethe-Kog og Tøndermarskens Ydre Koge.

I vinterhalvåret indgår du i enhedens øvrige opgavevaretagelse, hvor du sammen med kolleger løser forefaldende opgaver inden for skovdrift, bygningsarbejde, naturpleje og vildtforvaltning.

Du bliver ansat ved Naturstyrelsen Vadehavet, som holder til ved Gram i Sydvestjylland og er en af Naturstyrelsens 16 naturforvaltningsenheder. Her får du ca. 17 kolleger, som arbejder med bl.a. drift af Naturstyrelsens egne arealer, friluftsliv, naturgenopretning og vildtforvaltning.

På enheden er vi organiseret i en skovarbejdergruppe, som du vil indgå i, og en funktionærgruppe bestående af skovfogeder og naturforvaltere. I jobbet ligger der en del samarbejde med medarbejdere fra forskellige faggrupper i Naturstyrelsen. Du vil få engagerede kolleger og samarbejdet er præget af tillid og respekt.

Derudover vil du få en del eksterne samarbejdspartere. Det vil i høj grad være husdyrholdere, men også Tønder kommune, andre lodsejere og interesseorganisationer. Du får et selvstændigt job, hvor det forventes at du kan fungere som Naturstyrelsens repræsentant og står for kommunikation og samarbejde med alle interessenter.

Vores forventning til dig er, at du er omstillingsparat, samt har lyst og vilje til fortsat udvikling af dine kompetencer.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. landmand eller skov- og naturtekniker, evt. kombineret med en tillægsuddannelse inden for natur og vildforvaltning. Du har nogle års erfaring gerne med både land- og skovbrug.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • Har indgående kendskab og erfaring med græssende dyr på friland.
  • Har erfaring med praktisk landbrug, herunder hegning til kreaturer og kørsel med alm. landbrugsmaskiner.
  • Har et godt kendskab til marskens fugle og øvrige natur.
  • Er god til og har lyst til at samarbejde med mange forskellige typer af mennesker.
  • Er en teamspiller med lyst og vilje til at finde løsninger på tværs af interesser.

Desuden kan det være en fordel, hvis du har jagtfaglige kompetencer i forbindelse med regulering af ræve, mårhunde og andre invasive arter. Det vil også være ønskeligt, hvis du har kendskab til ministeriets arbejdsområde.

Dit arbejdssted

Du får Tøndermarsken som dit daglige arbejdssted. Tøndermarsken er et smukt naturområde, som er en del af Verdensnaturarven.

Af hensyn til jobbet vil du få stillet en tjenestebolig til rådighed. Tjenesteboligen er beliggende smukt og centralt i Tøndermarsken. Det er en velholdt bolig med gode faciliteter. Hvis du allerede bor i nær tilknytning til vores arealer i marsken, kan bopælspligten evt. fraviges.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt gældende organisationsaftale for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen eller gældende organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestested er Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram.

I forbindelse med stillingen stilles der krav om, at du bebor styrelsens gode og velbeliggende ejendom i Tøndermarsken. Det forventes, at du har kørekort til personbil.

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2020.

Yderligere oplysninger

Fås hos skovrider Bent Rasmussen, tlf. 2259 3805, eller skovfoged Christian Brix Søndergaard, tlf. 2121 5507.

Sådan søger du stillingen

Du kan søge stillingen online ved at sende dine oplysninger plus ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest den 19. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 24. februar 2020.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Gem job

Naturstyrelsen Vadehavet
Publiceret: 28. januar 2020

Arbejdssted

Gram