Byg­nings­me­d­ar­bej­der til Na­tursty­rel­sen

Naturstyrelsen ejer mere end ca. 2.300 bygninger, der bliver anvendt til en lang række forskellige formål.
Har du forstand på at lede og planlægge bygningsvedligeholdelse og byggeprojekter, og vil du have et stort selvstændigt ansvar? Så er du måske den medarbejder, vi mangler i Naturstyrelsens Bygningsteam. 

Naturstyrelsens bygninger er placeret over hele landet og har en meget stor spredning mht. anvendelse, størrelse og tilstand – groft sagt fra hønsehus til slot – men primært små til mellemstore. Bygningsteamet har en central funktion i arbejdet med at sikre en passende og tidssvarende bygningsmasse, så den på en gang understøtter en effektiv drift og opfylder de lokale behov. Målet skal bl.a. nås gennem frasalg, nedrivning, renovering og løbende gennemgang af bygningerne.

Opgaver og organisering

Da en af vores bygningskonstruktører gennem flere år er holdt op, søger vi en bygningsmedarbejder til Naturstyrelsens bygningsteam. Teamets hovedopgaver omfatter bygherreopgaver, herunder planlægning, gennemførelse og afvikling af byggeprojekter, projektorienteret byggesagsbehandling med tidsmæssigt og økonomisk ansvar samt udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter. Derudover vil der være drifts- og vedligeholdelsesopgaver – herunder bygningssyn og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Du vil komme til at indgå i et team på 6 personer, hvoraf 4 er placeret på vores hovedkontor i Randbøl ved Vejle og 2 på Sjælland i Dyrehaven nord for København. Den ledige stilling er placeret i Randbøl. Teamet består for nuværende af 3 bygningskonstruktører, 1 skovfoged og 1 forstkandidat.

Der må påregnes en del rejseaktivitet knyttet til besigtigelser m.v. i forskellige egne af landet (ca. 4 dage om måneden), hvorfor gyldigt kørekort til personbil er et krav.

Kerneopgaver

 • At medvirke ved bygningssyn
 • At yde solid og praktisk intern rådgivning om vedligeholdelse af offentlige bygninger 
 • At koordinere og gennemføre udbud af større- og mindre byggeopgaver 
 • At projektlede og føre tilsyn med større og mindre byggeopgaver
 • At være med til at finde de gode løsninger i samarbejde med forskellige interessenter

Organisatorisk er bygningsteamet placeret i Økonomienheden.

Din profil

Som vores nye bygningsmedarbejder har du en relevant videregående uddannelse som fx bygningskonstruktør, ingeniør eller anden relevant erfaring. Vi lægger desuden afgørende vægt på, at du har en bred erfaring med drift og vedligehold af en større bygningsportefølje, har erfaring med indhentning af tilbud og projektstyring, samt at du kan håndtere projektledelse. Endvidere vil erfaring med og kendskab til offentlig administration være en fordel. 

Er din uddannelse suppleret med en håndværksmæssig baggrund, er det yderligere et plus.

Vi forventer, at du som person:

 • Er i stand til at arbejde selvstændigt og være initiativrig, fleksibel og kreativ 
 • Er en god igangsætter og en god afslutter
 • Har gode forhandlingskompetencer
 • Er løsningsorienteret 
 • Har en veludviklet organisatorisk forståelse og dømmekraft
 • Er en god formidler, der kan udtrykke sig klart både på skrift og i tale
 • Kan bruge IT-værktøjer, herunder Microsoft Office, og Autocad/Revit som middel til effektivisering, standardisering og/eller automatisering af processer knyttet til bygningsadministration

Vi tilbyder

Du får et stort selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere får du mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige opgaver inden for bygningsområdet. 

Du får gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i et spændende arbejdsmiljø med en fri, uhøjtidelig og meget humørfyldt omgangstone. Vi har en god kantine på adressen. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører eller tilhørende organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte økonomichef Kim Røjgaard på
tlf. 93 59 71 46 eller bygningskoordinator Bo Holm Kristensen på tlf. 93 58 81 57.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis m.m. senest den 5. marts 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 13. februar 2020

Arbejdssted

Randbøl