For­stand­er

Ønsker du at gøre en forskel for Helhedens beboere, elever og deres pårørende?
Har du lyst og energi til at sætte udviklingsprocesser i gang og følge dem til dørs?

Drømmer du om at være del af et fællesskab, der sætter etik, relationer og faglighed i højsædet med henblik på at skabe rammer og aktiviteter, der fremmer beboeres og elevers mulighed for udvikling og livskvalitet?

Vil du være med til at sikre, at Helheden forbliver et godt sted at bo, leve og arbejde?

Så er det dig, vi søger som forstander.

Hvorfor ny forstander

Helhedens stiftere og forstanderpar har efter 29 års dygtig og engageret kulturskabende ledelse af opholds- og levemiljøet Helheden i St. Darum valgt, at tiden er kommet til at søge nye og andre udfordringer og fratræder derfor deres stillinger ved udgangen af 2021.

Hvad er Helheden

Helheden er et socialpsykiatrisk opholds-og levemiljø i St. Darum for mennesker med psykiske lidelser. I dag består Helheden af et døgntilbud med plads til 21 beboere, der alle er 17 år eller ældre. Derudover er der mulighed for dagtilbud i form af STU eller anden undervisning og beskæftigelse for unge og voksne over folkeskolealderen.

Historie

Helheden har, siden det nuværende forstanderpar oprettede opholds- og behandlingstilbuddet i 1992, forsøgt at give både beboere og dagelever rammer og støtte til at kunne skabe sig et meningsfyldt liv præget af anerkendelse, gode relationer, udfordringer og udvikling. Helhedens ligeved 30 årige historie har været præget af en dynamisk forholden sig til omgivelsernes krav og forventninger, sammenholdt med egne værdier og ideer. Dette har betydet, at Helheden til stadighed har taget nye udfordringer op. Helheden har således i en periode haft både en Unge- og en Voksenafdeling, ligesom Helheden i en periode har haft intern skole.

Aktuelt har Helheden fokus på at medvirke til at skabe et inkluderende og dannende fællesskab bestående af Helheden og borgere i St. Darum, der er det lokalsamfund, som Helheden er en del af.

Lokalsamfundet

St. Darum, der er en landsby med næsten 1300 indbyggere, er blevet kåret som en af Danmarks smukkeste landsbyer. St. Darum ligger 8 kilometer fra Bramming, hvor det meste af Helhedens handel foregår og 13 kilometer fra centrum i Esbjerg.

Det er godt at bo i St. Darum tæt ved diget og Vadehavet. Her er der roligt og afstand til larm og støj. Mange indbyggere i St. Darum er med rette stolte af det lokale engagement, som Helheden også drager nytte af. Der er ofte arrangementer at deltage i, der er et trygt miljø, hvor man kan begive sig ud og eksperimentere med at være social, – og der er alligevel stort nok til, at man også kan holde sig for sig selv, når man har brug for det.

De fysiske rammer

Helhedens fysiske rammer udgøres af en række traditionelle gårde og villaer, beliggende spredt rundt i St. Darum. Her er således ingen egentlig institutionsbygning, der afgrænser Helheden i forhold til landsbyen. Helheden er således bygningsmæssigt en integreret del af St. Darum. Undervisning, møder og administration er henlagt til en villa på Feilbergvej, medens Møllegården er det sted, hvor man kan mødes over et måltid. Beboerne bor i lejligheder i Helhedens bygninger på Gl. Sognevej og Refshedevej eller i lejligheder placeret rundt omkring i St. Darum.

Ståsteder og værdier

 • Beboeren i udvikling
  Helheden samarbejder med beboerne omkring deres mål og ønsker for udvikling med det formål, at beboerne kan skabe sig et liv med frihed og livskvalitet.
 • Beboernes etiske bud
  Helheden involverer beboerne og inviterer løbende til debat om, hvordan man bør omgås hinanden.
 • Respekt for forskellighed
  Helheden ser forskellighed som en styrke og bestræber sig på at have en åben og anerkendende tilgang til såvel personalets som beboeres og dagelevers forskelligheder.
 • Ansvar for arbejdsmiljøet
  Helheden er en dynamisk arbejdsplads, hvor ledelse og ansatte i fællesskab er ansvarlige for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der hviler på et fundament af åbenhed, menneskeligt overskud og tværfaglige ressourcer. Helheden har fokus på den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling.
 • Resultater gennem samarbejde
  • Samarbejdet med beboere, dagelever og pårørende bygger på etiske overvejelser, åbenhed, medinddragelse og dialog. Alt skriftligt materiale udarbejdes således sammen med de enkelte beboere eller dagelever.
  • Samarbejdet med offentlige myndigheder bygger ligeledes på etik, åbenhed og dialog samtidig med at der lægges vægt på faglighed og kvalitet i forhold til det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde
  • I det interne samarbejde mellem medarbejderne, samt medarbejdere og ledelse vægtes åbenhed, rum for refleksion, etik og dialog.
 • Succes gennem udvikling
  Organisatorisk er Helheden kendetegnet ved en flad struktur, hvor mange beslutninger kan tages decentralt, hvilket giver gode muligheder for medarbejderdrevet innovation. Ideer generes løbende og kvalificeres gennem dialog og sparring mellem medarbejdere med forskellige roller, kompetencer, personligheder og livsanskuelser.

Personale

Helheden har aktuelt 24 ansatte med forskellige uddannelser som f.eks. socialrådgiver, socialpædagog, diakon, social- og sundhedsassistent, kok, tømrer, cand.pæd.psyk., Ph.d. i religionssociologi osv.

Helheden har en stor bredde, hvad angår den menneskelige og faglige sammensætning af personalegruppen. Dette medvirker til at skabe et nuanceret miljø, hvor personalet kan facilitere en udvikling, der imødekommer den enkelte beboers udfordringer og ressourcer samt behov for at indgå i relationer og fællesskaber.

Beboere og dagelever

Helhedens målgruppe har udviklet sig til at være:

 • Mennesker med særlige psykiske tilstande og lidelser, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem f.eks. psykotiske tilstande, skizofreni, endogen depression, autisme, stofbetingede psykoser
 • Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed

Helheden er således åben for alle på 17 år eller ældre, der har en psykisk lidelse, der ikke er præget af svære personlighedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd eller, hvor misbrug ikke er en hovedproblematik.

Bestyrelse

Helhedens bestyrelse består af 5 medlemmer hvoraf den ene er medarbejdernes repræsentant. Bestyrelsens sammensætning er præget af bestræbelserne på at få repræsenteret så mange relevante kompetencer som muligt. Forstanderen, der forestår den daglige ledelse af Helheden, refererer til bestyrelsen, der varetager den overordnede strategiske ledelse af Helheden.

Økonomi

Helheden har haft en række gode regnskabsmæssige resultater de senere år. Der er aktuelt en fin likviditet, der vil kunne give et økonomisk handlerum til en kommende forstander.

Regnskabet for 2020 kan rekvireres ved henvendelse til Rie@Helheden.dk.

Helheden og lokalsamfundet

Der har udviklet sig en gensidig lydhørhed og åbenhed mellem helheden og lokalsamfundet.

Det er vigtigt for Helheden og for det arbejde, der laves omkring beboerne og eleverne på Helheden, at medarbejdere, beboere, elever og ledelse ses som aktive medborgere.

Med udviklingsprojektet: ”Det dannende fællesskab”, er der de sidste år gennem en række fællesaktiviteter og projekter blevet sat yderligere fokus på at udvikle forholdet mellem lokalsamfundet St. Darum og Helheden. Således har Darum Idéforum, bestående af landsbybeboere og personale samt beboere fra Helheden, stået for fælles sportsbegivenheder, en kagedyst og et stort fællesprojekt: ”Troldene bag diget”, som der aktuelt søges fondsmidler til.

Forstanderens opgaver

Her kan blandt andet nævnes:

 • Udvikling og fremtidssikring af Helheden som opholds- og levemiljø for mennesker med psykiske lidelser
 • Daglig ledelse og udvikling af et socialpsykiatrisk opholdssted
 • Personaleledelse herunder: Samtaler, kompetenceudvikling og sparring med medarbejdere
 • Økonomisk overblik og styring
 • Relationer til beboere og dagelever i hverdagssituationer
 • Samtaler og kontakter til beboeres og elevers pårørende
 • Aktiv kontakt med henvisende kommuner, tilsyn og andre eksterne samarbejdspartnere
 • Videreformidling af Helhedens værdier og resultater

I forlængelse af ovenstående opgaver skal det fremhæves, at det er en ambition for Helheden at profilere sig som et socialpsykiatrisk opholds- og levemiljø i både modsætning til og i samarbejde med hospitalspsykiatrien, ligesom det er en ambition at videreudvikle Helheden som en del lokalfællesskabet i St. Darum.

Din profil

Stillingen som forstander kræver en uddannelse inden for det sociale område. Lederuddannelse og/eller erfaring med ledelsesopgaver er væsentligt at have med i bagagen.
Det er vigtigt at du:

 • Er leder ud fra klare og synlige værdier og etiske overvejelser, hvor du ser beboere, elever og pårørende som borgere og medspillere
 • Er god til at kommunikere, da klar og lyttende kommunikation er helt central for samarbejdet med beboere, pårørende, medarbejdere, lokalbefolkning, bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere
 • Er nærværende og synlig personaleleder, der er lydhør og medinddragende samtidig med at du kan stå fast og være insisterende
 • Har øje for at udvikle og understøtte medarbejdernes faglige og personlige kompetencer og styrker
 • Kan styre et budget og den samlede økonomi med sikker hånd
 • Ikke er bange for at tage beslutninger og træde i karakter, men også er villig til at flytte holdninger og give plads til nye ideer
 • Er iderig, analytisk og udviklingsorienteret person, der kan få skæve ideer og som er i stand til at improvisere, inspirere og begejstre
 • Er god til at arbejde strategisk og systematisk med planlægning og gennemførelse af det planlagte

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen som forstander ved Helheden i St. Darum ønskes tiltrådt den 1. februar 2022.

Løn og ansættelsesforhold følger grundlæggende Funktionærloven og SL’s overenskomst for ledere. Der udarbejdes ansættelseskontrakt.

Lønnen forhandles med afsæt i funktionsbeskrivelsen og ansøgers kvalifikationer.

Ansøgningsprocedure og tidsplan

Kan du ud fra ovenstående se dig selv som forstander på Helheden, så send en ansøgning.

 • Ansøgningsfristen er d. 19. januar 2022
 • Ansøgningen sendes til rie@helheden.dk

Kontakt:

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du søge på Helhedens hjemmeside www.helheden.dk og/eller kontakte bestyrelsesformand Andreas Smidt, E-mail: asmi@ucsyd.dk.

Gem job

Helheden
Publiceret: 22 December 2021

Arbejdssted

St. Darum