Ad­mi­ni­stra­tions­chef ved Himmelev Sogn, Roskilde Dom­provsti

Ved Himmelev Sogn søger vi en ny administrationschef, da vores nuværende går på pension. Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat fra 1.5.2023 eller snarest derefter. Administrationen har til huse i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde.

Himmelev Sogn har 10.000 folkekirkemedlemmer og er fortsat i udvikling. Vi har 2 kirker – Himmelev Kirke (middelalderkirke) og den nye Trekroner Kirke, der blev indviet i 2019. I tilknytning til Himmelev Kirke ligger sognegården, hvor kirkens ansatte har deres arbejdsplads. I sognet arbejder vi for at gøre kirkens aktiviteter aktuelle og nærværende for sognets beboere.

Som administrationschef skal du være chef for 21 ansatte fordelt i 3 teams. De to af teamene har en teamkoordinator (graverteam og musikergruppe). I det tredje team (kirkekontoret) varetager du selv koordinationsopgaven. De ansatte er indenfor hver deres fagområde dygtige og engagerede.

Himmelev Sogn har siden 2011 arbejdet med udvikling af en forretningsmodel, hvor ledelse af sognets personale er delegeret til en professionel leder. Du vil derfor træde ind i en organisation, hvor der er skabt det fornødne rum til, at du kan udfolde din ledelsesopgave. I ledelsesopgaven er der ud over kirkens kerneopgaver ansvar for arbejdsmiljø, sikkerhed og gennemførelse af MUS med kirkens ansatte. Præsterne ved kirken refererer til provsten og er ikke en del af sognets ansatte, men vigtige samarbejdspartnere for dig.

Selv refererer du til menighedsrådet gennem én valgt kontaktperson. Herudover har du et tæt samarbejde med formanden, den af menighedsrådet valgte kasserer og de forskellige udvalg, der fungerer under menighedsrådet.

Administrationschefen har ansvar for

 • Ledelse af kirkekontoret, hvis ansatte varetager bl.a. sognets personregistrering og står for kontakt til menigheden bl.a. i forbindelse med planlægning af kirkelige handlinger (dåb, vielser, bisættelser mv.) og i forbindelse med benyttelse af kirkegården.
 • Sekretariatsbetjening af menighedsrådet, herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg samt protokolføring. Planlægning af menighedsrådsmøder sker i samarbejde med formanden og forretningsudvalget, der er valgt af menighedsrådet.
 • Styring af sognets økonomi og driftsafvikling – løbende overblik samt forecast
 • Oplæg til budget og regnskab samt budgetopfølgninger, der behandles i menighedsrådet
 • Drift og vedligeholdelse af sognets bygninger: 2 kirker, sognegård og 3 tjenesteboliger samt drift af it og telefoni. I drift af bygninger medvirker graverteamet, sognegårdsværten, og der anvendes eksterne leverandører, som administrationschefen har ansvar for, at der indgås aftaler med
 • Ledelse af de ansatte ved kirkegården, der står for vedligeholdelse af alle sognets udeområder samt kirketjeneste
 • Ledelse af kirkemusikere: Organister, korledere og sangere

Vi forventer, at administrationschefen

 • Har 3-4 års dokumenteret erfaring med ledelse og drift i en mindre, politisk styret organisation, hvor chefen i en række sammenhænge selv bidrager med opgaveløsning
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde i en politisk/folkevalgt ledet organisation
 • Har erfaring med økonomistyring og er fortrolig med regnskabsprincipper
 • Har erfaring med personaleadministration, herunder forhandling med forskellige personaleorganisationer
 • Kan formidle et godt samarbejde mellem kirkens ansatte, præster, menighedsråd og frivillige
 • Har overblik, humor og gennemslagskraft
 • Ser det som naturligt at arbejde for kirken og dens budskab

Vi forventer, du er uddannet inden for økonomi og/eller administration og dertil evt. har en lederuddannelse fx på diplomniveau. Indenfor de første 2 års ansættelse vil du i den udstrækning, det er relevant, skulle deltage i interne uddannelser.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt samarbejdsklima
 • Et aktivt og udviklingsorienteret menighedsråd
 • Et netværk af kollegaer fra andre sogne, der sidder med lignende opgaver
 • En kirke og sognegård, der summer af liv og aktivitet
 • En indkøring, hvor den nuværende administrationschef stiller sig til rådighed som konsulent

Stillingen er en fuldtidsstilling med varierende arbejdstid. Der vil være aftenarbejde 2 til 4 gange pr. måned. Weekendarbejde forekommer undtagelsesvis.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales inden for intervallet 357.782 kr. – 447.228 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 372.690 (nutidskroner). Vi forventer en indplacering i øvre ende af intervallet. Herudover er der mulighed for at overskride intervallønnen, hvilket dog skal forhandles mellem Kirkeministeriet og CO10. Der er knyttet rådighedstillæg til stillingen på 35.373,48 kr. årligt (nutidskroner) og et OK-18 tillæg på 853,06 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes 18% i pension jf. overenskomsten. Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er 3 måneders prøvetid.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Interesseret?

Yderligere oplysninger om stillingen, kirken og sognet kan fås ved henvendelsen til menighedsrådets kontaktperson Pia Bille på tlf. 21 67 96 54 eller den nuværende administrationschef Ole Nielsen på tlf. 29 39 84 08.

 • Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7160fortrolig@sogn.dk
 • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19.2.2023.
 • Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i 8.3.2023 (i perioden 9-16)

Om sognet:
Der henvises til sognets hjemmeside: www.himmelevsogn.dk

Gem job

Himmelev Menighedsråd
Publiceret: 1. februar 2023

Arbejdssted