Betingelser for virksomhed

Generelle vilkår og betingelser

1. Omfang

1.1
StepStone A/S (herefter omtalt som "StepStone") og undertegnede forretningspartner (herefter omtalt som "Kunden") aftaler at overholde deres kontrakt i henhold til disse "Vilkår og betingelser" samt prislisten. StepStones vilkår og betingelser indeholder, sammen med prislisten, hele aftalen mellem StepStone og Kunden. Kundens eventuelle vilkår og betingelser er ikke gældende, medmindre StepStone udtrykkeligt godkender dem skriftligt.

1.2
Den version af StepStones "Vilkår og betingelser" som er i kraft på det tidspunkt, hvor den seneste kontrakt blev indgået med Kunden, skal gælde for forholdet mellem StepStone og Kunden. Disse "Vilkår og betingelser" gælder kun forretningskunder og ikke forbrugere.

2. Kontraktens indgåelse

2.1
Kontrakten indgås, når StepStone modtager den underskrevne accept af kontrakttilbudet, som skal indeholde datoen og Kundens underskrift. Ændringer og tilføjelser til kontrakten såvel som erklæringer og individuelle instruktioner skal foretages skriftligt. E-mail betragtes som en skriftlig formular.

3. Beskrivelse af services

3.1
Kontrakten forpligter StepStone til at publicere de produkter, der er aftalt ifølge kontrakten, og som ses på stepstone.dk i overensstemmelse med disse "Vilkår og betingelser". I publiceringsperioden skal der være adgang til produkterne mindst 20 timer i døgnet. Derudover gælder beskrivelsen af tjenester i vores "Ekstra vilkår og betingelser".

3.2.
Kontrakten giver StepStone ret til at bruge kundedata til analyser og undersøgelser af tendenser, men resultaterne offentliggøres anonymt.

3.3.
Konkurrenceklausuler accepteres ikke.

4. Godtgørelse

4.1
Betalingen for de tjenester, som StepStone udfører, er angivet i den prisliste, der findes på stepstone.dk. Den prisliste, som var i kraft og offentliggjort på stepstone.dk, da tilbuddet blev fremsat over for Kunden, skal være gældende. Tjenester, der ikke er med i StepStones prisliste, er underlagt særskilte aftaler mellem StepStone og Kunden.

5. Betalingsbetingelser

5.1
Den betaling, der omtales i afsnit 4, omfatter alle ekstra omkostninger, der normalt pådrages, f.eks. mail, telefonopkald, datatransmission, kopier og postforsendelse. Omkostninger forbundet med rettelser og korrekturlæsning, der er påløbet, fordi Kunden har leveret forkerte data, er ikke medregnet. StepStone vil informere Kunden, såfremt de ekstra omkostninger overskrider det sædvanlige beløb i forhold til de enkelte ordrer. Kunden har pligt til at betale StepStone for disse ekstra omkostninger, hvis vedkommende har godkendt dem.

5.2
Såfremt et offentliggjort produkt indeholder en fejl, er den første rettelse af det forkerte produkt gratis, forudsat fejlen ikke er forårsaget af Kunden. Derefter opkræves der for enhver yderligere rettelse i henhold til StepStones prisliste, som var gældende på det tidspunkt, da ordren om rettelse blev foretaget. Hvis StepStone imidlertid begår en fejl i den første rettelse, vil den første ekstra rettelse være gratis.

5.3
Kunden faktureres umiddelbart efter den første visning af et produkt. Såfremt intet produkt er blevet vist, og det skyldes Kundens fejl, faktureres senest 14 dage efter kontraktens indgåelse. Betalingen forfalder 10 dage efter fakturaen modtages, uden fradrag.

Når betalingen udebliver eller udsættes, påløber der renter på 8% og diskontoen, og der kræves ligeledes opkrævnings- samt administrationsomkostninger. Såfremt betalingen udebliver, kan StepStone suspendere kontraktens videre gennemførsel, indtil den fulde betaling er modtaget. Dette vil ikke være gældende, hvis Kunden er berettiget til at forlange tilbageholdelsesret. Hvis parterne aftaler ratevis betaling, og en rateindbetaling ikke betales 30 dage efter den er forfalden, vil hele den resterende sum straks forfalde til betaling.

5.4
Alle priser er eksklusiv moms.

5.5
Betaling via bankoverførsel fra udlandet vil kun blive accepteret, såfremt alle bankgebyrer og udgifter betales af Kunden.

6. Samarbejdets grundlag

6.1
StepStone har som målsætning uafbrudt at optimere det antal svar, der indløber via Kundens annoncer, samt at forbedre kvalitet og kvantitet af ansøgningerne. Det indbefatter, at der arbejdes sammen med adskillige samarbejdspartnere i offline eller online medier. Hermed giver Kunden StepStone ret til at offentliggøre produkter uden forudgående varsel i online og offline medier, trykte medier samt lyd- og videomedier. StepStone lægger især vægt på sine samarbejdspartneres image og kvalitet.

6.2
Kundens rettigheder i henhold til denne kontrakt kan hverken overføres eller tildeles andre. Kun med StepStones godkendelse kan kontrakten overføres til en tredjepart.

6.3
Ved indgåelse af denne kontrakt indvilliger Kunden i pr. mail eller brev at modtage spørgeskemaer, nyhedsbreve og andre kommercielle meddelelser, der hjælper StepStone med at forbedre og opretholde sin kvalitetsstandard. Kunden kan til hver en tid tilbagekalde sin tilladelse uden formelle krav. Hver skrivelse vil indeholde oplysning om hvordan tilbagekaldelse kan ske. Tilbagekaldelsen af tilladelsen træder øjeblikkeligt i kraft.

6.4
StepStone forbeholder sig ret til ikke at udføre ordrer, som Kunden har afgivet, eller at tilbagetrække produkter, der allerede er blevet offentliggjort, såfremt de overtræder juridiske bestemmelser, officielle direktiver, tredjeparters rettigheder eller god moral ("Ulovligt indhold"). Det samme gælder, hvis link, der indgår i Kundens produkter, fører direkte eller indirekte videre til sider med Ulovligt indhold. Det har ingen indflydelse på Kundens betalingspligt. StepStones eneste forpligtelse skal være at fjerne indhold, der overtræder lovens bestemmelser og/eller ifølge Kundens anmodning. Kunden påtager sig ved første påkrav at holde StepStone skadesløs og fri for tab, påførte regninger eller juridiske omkostninger, som skyldes Ulovligt indhold eller lovovertrædelse.

6.5
Særlige bestemmelser gældende for indhold:

  • Ved offentliggørelse af freelance job og job for selvstændige skal det klart fremgå at der er tale om et freelance eller selvstændigt job.
  • Hvis kandidaten skal yde betaling eller foretage en investering (inklusiv uddannelse og/eller rejseudgifter) skal det klart fremgå af produktet. Det samme gør sig gældende hvis der udbetales kommission for at hverve nye medlemmer.
  • Jobannoncer skal referere til en specifik ledig stilling.
  • Det er ikke tilladt at annoncere for medlemskab af klubber, "ponzi ordninger", pyramidesalg og lign.
  • Jobannoncer skal indeholde en korrekt specifikation af jobbet og må ikke være misledende
  • Hjemmesider som der linkes til skal overholde gældende lovkrav
  • Produkter må ikke være i modstrid med Antidiskriminationsloven

Overholdes disse bestemmelser ikke vil indholdet blive anset for at være Ulovligt indhold jævnfør punkt 6.4.

6.6
StepStone oppebærer intet ansvar for modtagne data, tekster til Annoncer eller de tilhørende lagringsmedier og er i særdeleshed ikke forpligtet til at opbevare eller returnere disse til Kunden.

6.7
StepStone har ret til at anvende stedfortrædende agenter.

6.8
Kunden har ansvaret for at konfigurere og ordne sin infrastruktur i overensstemmelse med, hvad der er gængs og moderne, så den hverken bliver mål for eller kilde til forstyrrelser, der kan påvirke den internettjeneste som StepStone leverer, eller forårsage problemer og fejl på netværk generelt.

6.9
Kunden garanterer, at hele indholdet eller dele af det, som Kunden offentliggør på Internettet eller har overladt StepStone til offentliggørelse, ikke er behæftet med rettigheder, der tilhører en tredjepart. Kunden skal ved første påkrav holde StepStone skadesløs og fri for tab mod enhver skade som StepStone udsættes for, der skyldes, at Kunden har overtrådt denne bestemmelse.

7. Immaterielle rettigheder

7.1
Med denne kontrakt overføres ingen form for (immateriel) ejendomsret, licens eller brugsret fra StepStone til Kunden. Alle Stepstones rettigheder (inklusive men ikke begrænset til copyright, varemærkerettigheder, sui generis databaserettigheder, logoer, titler såvel som andre kommercielle rettigheder) forbliver StepStones (immaterielle) ejendom uden begrænsning.

7.2
Alt materiale og indhold, som StepStone har offentliggjort, er underlagt StepStones immaterielle ejendomsrettigheder (copyright, varemærkerettigheder og sui generis databaserettigheder), bortset fra de særskilte elementer af et sådant materiale og indhold, der er udformet af Kunden eller af tredjepart, som allerede er underlagt en Kundes eller tredjeparts immaterielle ejendomsret, og som StepStone ikke har ændret eller revideret.

7.3
Ved afgivelse af ordren om publicering af jobannoncer på Internettet, anerkender Kunden, at det er StepStone, der producerer databasen med sådanne jobannoncer, og at kun StepStone har databaserettigheder til Kundens jobannoncer, som StepStone offentliggør i databasen.

7.4
Det er Kundens ansvar at sørge for, at indholdet, der skal publiceres, overholder presseloven, konkurrenceloven og andre gældende bestemmelser.

7.5
Kunden giver StepStone licens til at benytte, gengive og formidle kundens data/indhold/logo/varemærke/(kommercielle) navn eller andre symboler til tredjeparter med det formål at præsentere produkterne. Ved at placere ordren garanterer Kunden at have købt eller på anden måde erhvervet alle fornødne brugsrettigheder, copyright og sekundære copyright, der skal til, for at StepStone kan vise produkterne (inklusive men ikke begrænset til offentliggørelse af Kundens data og indhold på Internettet).

8. Garanti

8.1
StepStone skal gøre sit yderste for at publicere de produkter, som er beskrevet i den relevante dokumentation. Såfremt produkterne involverer design af software, vil StepStone gøre sit yderste for at designe fejlfri software. Kunden anerkender, at det ud fra de nuværende tekniske standarder ikke altid er muligt eller økonomisk rimeligt at udarbejde et program, der er fuldstændig fejlfrit.

8.2
Kunden påtager sig at levere alle informationer og anden dokumentation, der kræves for at opnå de i kontrakten stipulerede målsætninger. Dette indbefatter i særdeleshed levering af annoncetekster og -layout i digitalt format. Det omfatter ligeledes Kundens pligt til straks at informere StepStone, hvis ét af produkterne er blevet for gammelt. Derudover har Kunden pligt til at indfri kravet om at samarbejde sådan som det beskrives i de tilhørende "Ekstra vilkår og betingelser" eller, når det er muligt, som anført i produktbeskrivelserne til de forskellige produkter. Hvis disse krav ikke indfris i tide, forlænges StepStones periode til opgavens udførelse tilsvarende. Det gælder ikke, hvis StepStone er skyld i forsinkelsen.

9. Ansvar

9.1
Foruden forbeholdene i punkt 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5, er StepStones kontraktlige ansvar begrænset i henhold til gældende lovgivning og for direkte tab med op til beløbene nævnt under pkt 9.1.a og 9.1.b. (Dette gælder ikke såfremt tabet skyldes forsætlighed, grov uagtsomhed eller personskader, indtægtstab, privatlivs krænkelse, driftsforstyrrelse eller tab af virksomhedsdata.

9.1.a
Hvis det er StepStone, der forsinker, og hvis Kunden kan dokumentere, at det har forårsaget tab, er Kunden berettiget til at modtage et prisnedslag for hver hele uge (7 dage) af forsinkelsen med et beløb, der er 0,5% af totalprisen, op til max. 5% af den totalpris, der er betalt for de berørte produkter.

9.1.b
Skyldes tabet andre forhold er StepStones ansvar begrænset til max. 5 % af den totale kontrakt pris.

9.2
StepStone har intet ansvar for:

9.2.a.
At de data, som StepStone offentliggør ifølge Kundens eller ansøgerens anmodning, er korrekte. StepStone fraskriver sig ansvar for udtalelser, der findes i disse data.

9.2.b.
StepStone har intet ansvar for, hvorledes tredjeparter, som Kunden har indgået kontrakt med for at indfri forpligtelserne i disse Vilkår og betingelser, udfører deres opgaver.

9.2.c.
StepStone har ikke ansvar for uforudsigelige hændelser, Force Majeure hændelser, som beskrevet i punkt 10.1 nedenfor.

9.2.d.
StepStone har over for Kunden intet ansvar for, at ansøgningerne som jobsøgere indsender som svar på Kundens jobannoncer er få og af dårlig kvalitet,

9.2.e.
StepStone kan heller ikke acceptere noget ansvar for investeringer, som Kunden har foretaget i forbindelse med kontrakten og i forventning om at modtage et vist minimum af ansøgninger.

9.3
Såfremt et produkts kontraktmæssigt garanterede anvendelse er begrænset af de rettigheder, der beskytter en tredjepart, kan StepStone for egen regning enten ændre produktet, så en sådan begrænsning undgås, eller skaffe den fornødne tilladelse til at anvende et sådant produkt i overensstemmelse med tredjeparters rettigheder. Disse foranstaltninger må ikke medføre, at produktets funktionalitet begrænses urimeligt for Kunden. Hvis Kunden erklærer, at tredjepart har beskyttelsesrettigheder, er det Kundens pligt straks skriftligt at informere StepStone om dette.

9.4
Kunden skal fremsætte alle krav om kompensation, inden der er gået 1 (ét) år fra den dato, hvor Kunden bemærkede eller burde have bemærket fejlen.

9.5
Forbeholdene og begrænsningerne for StepStones ansvar under punkt 9 er gældende uanset om ansvaret skyldes kontraktbrud, tort (inklusiv uagtsomhed), produktansvar, skjulte fejl, aftalebrud eller andre juridiske forpligtelser, og selv hvis (i) StepStone er blevet gjort bekendt med der kan forekomme sådanne tab eller hvis det med rimelighed kunne forudses og (ii) tabet skyldes alvorlige fejl fra StepStones side.

10. Force Majeure

10.1
Såfremt uforudsigelige hændelser eller begivenheder, har væsentlig indflydelse på den økonomiske situation, eller i tilfælde af force majeure (begge hændelser omtales som "Force Majeure") vil kontrakten blive tilpasset på det grundlag og i god tro (f.eks.forlænges leveringsperioden med varigheden af Force Majeure) eller kontrakten ophæves af StepStone med øjeblikkelig virkning.

Force Majeure omfatter men er ikke begrænset til: krig, brand, terrorist angreb, serversammenbrud, som StepStone ikke har noget herredømme over, eller er forårsaget af utilstrækkelige telekommunikationsnetværker eller Kundens defekte software eller hardware, afbrydelser af telekommunikationsnetværker etc.

11. Fortrolighed

11.1
StepStone vil behandle alle informationer, der leveres i henhold til denne kontrakt, som fortrolige, når de er markerede som fortrolige. Denne forpligtelse fortsætter også for StepStone, efter kontrakten er udløbet.

11.2
I det øjeblik tilbuddet accepteres, indvilliger begge parter i gensidigt at overholde gældende lovgivning vedrørende personoplysninger og databeskyttelse.

11.3
I henhold til persondataloven informeres Kunden om, at StepStone lagrer Kundens data i et maskinaflæseligt format og anvender dem i overensstemmelse med denne kontrakts formål.

11.4
Det er Kundens ansvar at behandle enhver form for ID, adgangskode eller brugernavn eller anden sikkerhedsanordning, som følger med brugen af tjenesterne, med den rette forsigtighed og omhu samt at foretage alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at de opbevares fortroligt, sikkert, anvendes korrekt og ikke oplyses til personer uden bemyndigelse. Kunden vil blive holdt ansvarlig for enhver brug af vedkommendes adgangskode eller brugernavn af tredjeparter, medmindre Kunden kan bevise, at han eller hun ikke har muliggjort tredjepersons adgang til en sådan adgangskode eller brugernavn, og at enhver sådan opnået adgang ligger uden for det område, Kunden har nogen indflydelse på. Kunden skal straks informere StepStone, hvis det er sandsynligt eller blevet erfaret, at en person uden bemyndigelse gør brug af Kundens adgangskode eller brugernavn, eller hvis disse data bliver eller sandsynligvis vil blive anvendt på en måde, der ikke er godkendt. Såfremt Kunden bryder væsentlige forpligtelser i henhold til denne kontrakt, hvilket særligt omfatter, men er ikke begrænset til, overtrædelse af enhver forpligtelse, der er beskrevet i dette afsnit, er StepStone berettiget til straks at afbryde sine tjenesteydelser uden yderligere varsel og uden at Kunden dermed fritages fra nogen betalingsforpligtelse.

12. Periode

12.1
Denne aftale træder i kraft fra den dato, hvor StepStone modtager en underskrevet udgave af kontrakten. Denne kontrakt ophører automatisk, efter den aftalte periode er udløbet, medmindre de "Ekstra vilkår og betingelser", som stipuleres herunder, indeholder andre bestemmelser.

12.2
Produkter kan kun bestilles inden for den aftalte kontraktperiode. Kundens ret til at bestille produkter ophører ved kontraktperiodens udløb.

13. Diverse

13.1
Kun Danmarks love gælder for denne kontrakt. Domstolene i Danmark har eksklusiv jurisdiktion, hvad angår tvister, som opstår som følge af denne kontrakt.

13.2
Stedet til afklaring af alle juridiske tvister mellem StepStone og Kunden skal være København.

Ekstra vilkår og betingelser for annoncer

Disse ekstra vilkår og betingelser for jobannoncer, bannere og virksomhedspræstationer ("Annoncer") gælder ud over vore "Generelle vilkår og betingelser" og er bestemmende i tvivlstilfælde.

1. Beskrivelse af services

1.1
StepStone skal publicere Annoncer på Internettet på Kundens vegne i henhold til afsnit 3 i "Generelle vilkår og betingelser".

1.2
StepStone er desuden berettiget, men ikke forpligtet til at publicere Annoncer i andre medier, offline eller online eller i trykte medier eller at distribuere Annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder StepStone med mediepartnere og partnersites på andre URL'er, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra Kunden. StepStone kan fremsende en liste over samarbejdende mediepartnere, hvis det ønskes. StepStone opkræver ikke yderligere honorar for sådanne ekstratjenester.

1.3
Ovenstående servicebeskrivelse er komplet.

2. Publiceringens varighed

2.1
Medmindre andet aftales, publiceres en jobannonce i en periode på 30 dage, mens et banner publiceres i 7 dage.

3. Andet

3.1
Kunden informeres om og er enig i, at StepStone ikke kan forhindre, at tredjeparter publicerer jobannoncer, der ikke er godkendte. StepStone skal dog inden for de tekniske og juridiske grænser gøre sit yderste for at forhindre dette.

3.2
Kunden overdrager hermed til StepStone eventuelle rettigheder i ejerforholdet af en database, der måtte eksistere i forbindelse med flere Annoncer, som indleveres til StepStone til publicering. Kunder anerkender i særdeleshed, at StepStone har produceret databasen med sådanne jobannoncer og i databasen har eneret til Kundens jobannoncer, som StepStone har offentliggjort i databasen.

3.3
Et tilbud fra StepStone om en pris, der er mindre end den anførte pris i prislisten, er kun gældende i forhold til den enkelte Kunde og i den specifikke situation, hvor StepStone fremsatte et sådant tilbud. Den gælder ikke for en Kunde, der ønsker at en tredjepart, f.eks. et bureau, skal repræsentere Kunden.

3.4
StepStone skal på forhånd godkende Annonceaftalens overførsel ("Videresalg") til en tredjepart.

Ekstra vilkår og betingelser for CV-databasen

Disse "Ekstra vilkår og betingelser for CV-databasen" gælder sammen med vore "Generelle vilkår og betingelser", og de er bestemmende i tvivlstilfælde.

1. Beskrivelse af services

1.1
StepStone giver Kunden mulighed for at søge blandt anonyme Kandidat-profiler i databasen (”CV-databasen). Kunden kan kontakte kandidaterne bag CV’erne i databasen via StepStones elektroniske system efter køb af en annonce, der matcher det/de valgte CV’er. Kandidaten kan herefter vælge at videregive sine kontaktoplysninger til Kunden.

1.2
StepStone giver kun Kunder adgang til CV-databasen i den udstrækning, der angår deres egne behov. Kunden må ikke tillade tredjepart adgang til CV-databasen eller videresende anonyme CV'er. Kunden må ikke indsætte direkte link fra eget websted til CV-databasen ("Deep Links"). En kunde må kontakte op til 25 kandidater per jobannonce gennem CV-databasen. Alle profilerne skal direkte matche en konkret annonce som kunden har online. StepStone forbeholder sig ret til at stoppe kontaktanmodninger til kandidater såfremt antallet overskrides eller hvis kontakterne vedrører andet end den af StepStone godkendte annonce. StepStone forbeholder sig desuden ret til straks og uden forudgående varsel at indlede en retssag mod enhver overtrædelse af denne klausul.

1.3
Kunden får adgang til en række funktioner i CV-databasen, Servicen omfatter ikke nogen form for data backup for Kunden. Data kan til hver en tid fjernes eller slettes fra databasen uden forudgående advarsel. Ifølge reglerne om databeskyttelse fjernes data automatisk fra CV-databasen, så snart en Kandidat sletter sit CV fra CV-databasen. CV-databasen må ikke anvendes på måder der strider imod antidiskriminationsloven.

1.4
Såfremt Kunden gemmer kandidaters personlige data på sine egne systemer, er Kunden forpligtet til at håndtere disse i henhold til lovgivning om databeskyttelse. Når en kandidat sletter sit CV fra StepStones CV-database, er Kunden forpligtet til at slette CV'et på sine egne systemer. Kunden er ligeledes forpligtet til at destruere eventuelle udskrifter/papirkopier.

2. Kundens ansvar

2.1
Kunden garanterer at ville overholde alle juridiske bestemmelser, tredjeparters rettigheder og god moral. Afsnit 6.4 i "Generelle vilkår og betingelser" er også gældende.

2.2
Kunden garanterer i særdeleshed ikke at videresende eller på anden måde formidle kandidatens personlige data, at respektere deres fortrolighed samt at overholde alle gældende regler for databeskyttelse og personoplysninger. Kunden informeres om, at såfremt en kandidat henvender sig til StepStone med anmodning om at slette eventuelle data vedrørende kandidaten, og StepStone dernæst meddeler Kunden denne anmodning, så har Kunden pligt til straks at slette enhver udskrift/papirkopi eller elektroniske filer eller data, der vedrører den specifikke Kandidat.

2.3
Kunden påtager sig at holde Stepstone fuldstændigt skadesløs over for alle tab, omkostninger, krav, skadeserstatninger eller andre udgifter, der forårsages af Kunden, medmindre StepStone har ansvaret.

2.4
Kandidaterne har ansvar for at udfylde deres kandidatprofiler. Følgelig garanterer StepStone ikke, at de er komplette, korrekte, nøjagtige eller tilgængelige. StepStone giver ingen garanti for, at der modtages svar.

2.5
Kandidatens data er strengt fortrolige, og de må kun gemmes eller benyttes i henhold til den gældende lovgivning om databeskyttelse. Kunder har kun ret til at kontakte kandidater med det formål at besætte specifikke ledige stillinger. StepStone har ret til at blokere Kundens konto og tilbageholde adgang til data om kandidater, såfremt Kunden begår lovovertrædelser.

2.6
En Kandidat må kun kontaktes én (1) gang pr. jobannonce af den samme kunde.

2.7
Kunden gøres opmærksom på, at specielle vilkår gælder for dataoverførsler uden for EU. Som regel skal kandidaten give sin tilladelse til sådanne dataoverførsler - også selv om overførslen sker inden for samme selskabsgruppe.

Ekstra vilkår og betingelser for jobfeed

Disse "Ekstra vilkår og betingelser for jobfeed" gælder sammen med vore "Generelle vilkår og betingelser", og de er bestemmende i tvivlstilfælde.

1. Beskrivelse af services

1.1
Ved bestilling af servicen "Jobfeed", er StepStone forpligtet til at spejlkopiere jobannoncerne på Kundens websted på StepStones websted, så længe kontraktperioden varer.

Der tildeles ingen andre funktionaliteter.

1.2
"Jobfeed" er en kompliceret softwareløsning. Et godt samarbejde indbyrdes mellem parterne sikrer vellykket implementering og den forventede funktionalitet. Den forhåndenværende produktbeskrivelse af "Jobfeed" samt tekniske dokumentation indeholder Kundens forpligtelser og betingelser for vellykket brug af servicen. Kunden har pligt til at læse denne dokumentation, inden servicen "Jobfeed" starter. Kunden gøres opmærksom på, at indholdet vil blive betragtet som værende kendt.

2. Periode

2.1
Perioden skal aftales i hvert enkelt tilfælde. I modsætning til de "Generelle vilkår og betingelser", skal StepStone slette publicerede jobannoncer, efter de er blevet slettet fra Kundens database, og StepStone skal publicere jobannoncer efter de er indtastede i Kundens database.

2.2
"Jobfeed"/spejlkopiering af data finder sted mindst én gang om ugen.

3. Bestilling og accept

3.1
Enhver jobannonce, der er publiceret på StepStones websted i det beskrevne format samt enhver ekstra jobannonce, der publiceres efter eller i løbet af den første publiceringsperiode på 4 uger, vil blive betragtet som bestilt af Kunden. En jobannonce skal betragtes om accepteret, hvis den har været publiceret i 7 dage på StepStones websted, uden at Kunden har afvist denne publicering.

3.2
StepStone vil opgøre antallet af jobannoncer, der blev bestilt og accepteret i løbet af kontraktperioden og skal, hvis det ønskes, give Kunden en annoncestatistik.

Supplerende betingelser og vilkår i forbindelse med StepStone QuickApply

Disse supplerende betingelser og vilkår for StepStone QuickApply finder anvendelse sammen med vores Generelle vilkår og betingelser og er gældende i tvivlstilfælde.

1. Beskrivelse af serviceydelser

1.1
StepStone QuickApply er en ansøgningsservice, der kan nås via internettet. På denne måde kan Kundens virksomhed behandle ansøgninger, der er indlæst af kandidater som svar på virksomhedens online-jobannoncer på internettet.

1.2
Med henblik på statistiske formål og på at forbedre serviceydelserne kan der indsamles data om Kundens og Kandidatens brug af StepStone QuickApply. Disse oplysninger kan omfatte informationer om, hvilken IP-adresse eller domæne der har henvist Kandidaten til StepStone QuickApply. Alle oplysninger af denne art anonymiseres, før de bruges til statistiske formål eller til at forbedre serviceydelser. Under ingen omstændigheder kan disse anonymiserede data føres tilbage til den enkelte Kunde eller Kandidat.

1.3
StepStone forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som Kunden ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

2. Tidsrum

Medmindre andet er aftalt, er StepStone QuickApply aktiv i en periode på 90 dage.

3. Databeskyttelse

3.1
I det omfang hvor kandidat-dataene redigeres ved hjælp af StepStone QuickApply, behandler StepStone dataene, og Kunden overvåger dataene. StepStone bekræfter at have taget tekniske og organisatoriske skridt til at beskytte dataene iht. paragraf 41 (3) til (5) i Persondataloven.

3.2
Uden Kandidatens udtrykkelige samtykke bruges hans personlige kandidat-data ikke til andre formål end dem, der er angivet i paragraf 1.1.

3.3
Enhver pligt til at lade sig registrere eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personlige kandidat-data skal efterkommes for Kundens egen regning.

4. Kundens forpligtelser

4.1
Kunden garanterer, at han vil overholde alle retlige forholdsregler, tilgodese eksterne rettigheder, udvise ordentlig forretningsskik og særligt følge loven om forbud mod forskelsbehandling.

4.2
Kunden skal være let at identificere som den ansvarlige for sin version af Stepstone QuickApply.

4.3
Kunden skal holde StepStone skadesløs mod alle tab, omkostninger, retskrav, skader eller andre udgifter, der forårsages af Kunden, medmindre disse forhold skyldes StepStone. Hvis en trejdepart rejser erstatningskrav som følge af, at Kunden har brudt loven om databeskyttelse, andre love, trejdepartsrettigheder eller kontrakter på grundlag af data, der er gemt af StepStone for Kunden, skal kunden holde StepStone og StepStones underleverandører, der yder service iht. denne Kontrakt, skadesløse mod alle omkostninger, inklusive omkostninger i forbindelse med retssager og skadeserstatningsbeløb, medmindre disse forhold ikke kan tilskrives Kunden. Yderligere rettigheder, som StepStone besidder, forbliver uantastet.

4.4
Kunden skal holde StepStone og StepStones ansatte og underleverandører eller repræsentanter skadesløse mod alle udgifter, tab, forpligtelser og omkostninger, inklusive rimelige omkostninger i forbindelse med retslige erstatningskrav, der direkte eller indirekte opstår som følge af (i) en påstået krænkelse eller overtrædelse fra Kundens side af en intellektuel rettighed, af hvilken art denne end måtte være i forbindelse med Kundens brug af StepStone QuickApply uden for denne Aftales indhold eller (ii) som følge af, at trejdemand får adgang til eller bruger StepStone QuickApply og som følge af, at (iii) StepStones behandlingsdata overtræder loven eller bestemmelser vedrørende databeskyttelse på vegne af og i overensstemmelse med Kundens instruktioner. Desuden er StepStone berettiget til at tage rimelige forholdsregler med henblik på at forhindre ulovligt indhold i at blive offentliggjort på internettet, og at trejdemands rettigheder krænkes.

Ekstra vilkår og betingelser for StepStone ”Din kundeside”

Disse "Ekstra vilkår og betingelser for StepStone Din kundeside" gælder sammen med vore "Generelle vilkår og betingelser", og de er bestemmende i tvivlstilfælde.

1. Beskrivelse af services

1.1
Den stipulerede periode i afsnit 12.1 i "Generelle vilkår og betingelser" er gældende.

StepStone giver Kunden eneret, der ikke kan overføres til andre, til at benytte StepStone ”Din kundeside”, så længe kontraktperioden varer. StepStone skal give Kunden tilgang til StepStone ”Din kundeside” i 20 timer dagligt på Din kundeside. Denne servicebeskrivelse skal betragtes som en funktionalitetsaftale og er komplet. Der tildeles ingen andre funktionaliteter.

1.2
StepStone giver Kunden et brugernavn og en adgangskode, der giver adgang til serveren. Kunden kan til hver en tid ændre sin adgangskode. Det indgår i det generelle ansvar, at Kunden skal sørge for, at brugernavnet og adgangskoden kun kan benyttes af personer, som har bemyndigelse til at få adgang til StepStone Recruiters Space. Det er ligeledes Kundens pligt at tage højde for alle andre sikkerhedskriterier, som er blevet meddelt Kunden.

2. Databeskyttelse

2.1
Hvis persondata behandles, har Kunden pligt til at overholde alle gældende regler om databeskyttelse ved at indgå passende aftaler med sine ansatte og/eller ved at gennemføre forsvarlige foranstaltninger inden for organisationen. Det gælder især de processer, hvor data indsamles, behandles, redigeres, overføres og slettes. StepStone har ret til at opbevare Kundens persondata og kan behandle disse data inden for rammerne af denne kontrakt.


Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.