Ledelsesfunktioner

Som leder skal du kunne lede i enhver situation i en kompleksitet af forskellige niveauer og forskellige områder i virksomheden. Der vil typisk være tale om tre funktioner: Personaleleder, projektleder og procesleder.

En særlig ledelsesfunktion er topledelse. Toplederen har inden sin udnævnelse oftest været leder på et lavere niveau og har inden da demonstreret ledelseskompetencer på højt niveau. Desuden har han ofte været særlig dygtig til mindst én af de tre almene ledelsesfunktioner.

Selvom der er synergi og sammenfald mellem de forskellige ledelsesfunktioner, kræver de hver især særlige faglige kompetencer. Her får du en introduktion til både indhold og retning i de fire ledelsesfunktioner:

1. Personaleledelse

Du skal have lyst til at have relationer til og udvikle andre mennesker.

Personaleledelse er at kunne instruere, vejlede og motivere medarbejdere og kunne skabe rammerne for, at de udvikler deres kompetencer på kort og lang sigt til gavn for virksomheden.

Personaleledelse er også at rekruttere, ansætte og afskedige medarbejdere. Som personaleleder skal du kunne tackle konflikter og vanskelige samtaler, der for eksempel omhandler personlige forhold om medarbejderens helbred og familie.

2. Projektledelse

Du skal have lyst til at sætte realistiske mål, planlægge og arbejde med mål- og resultatstyring.

En projektleder skal kunne sætte sig delmål, vurdere risici og overholde deadlines. Projektledelse kræver også ofte, at man kan lave interessentanalyser, opbygge teams og motivere medarbejdere og kolleger, som projektlederen måske ikke er personaleleder for til dagligt. Projektlederen skal have evnen og lysten til at færdiggøre, afslutte og afrapportere projekter.

3. Procesledelse

Du skal have lyst til at organisere og motivere for at skabe opbakning og ejerskab.

Du skal kunne systematisere aktiviteter og optimere udførelsesprocesser. I procesledelse er det vigtigt at kunne kombinere produktions- og procesmål. Viden om, hvordan processer designes og organiseres er ofte nødvendig i god procesledelse. Der er et vist overlap med projektledelse, når det gælder om at motivere medarbejdere til at tage ansvar for de opgaver, som proceslederens design medfører. Evnen til at involvere, skabe ansvar og ejerskab er vigtig i procesledelse.

4. Topledelse

Du skal have lyst til at have afgørende indflydelse, kommunikere strategisk samt sætte store mål og arbejde for at nå dem.

Hvis du vil nå det øverste ledelsesniveau i en virksomhed, kræver det ofte, at du både er stærk i mere end én af de tre almene ledelsesdiscipliner: Personaleledelse, projektledelse eller procesledelse – og flere af de seks ledelseskompetencer: Beslutningskraft, strategisk forståelse, motivationsevne, relationsledelse, kommunikative evner og økonomisk forståelse.