Jobsøgning som lederLederkarriere

Di­rek­tør­kon­trak­ten fra A-Z

Står du på tærsklen til dit første job som direktør, eller går du med drømme om at blive det? Så finder du her dit opslagsværk til de kontraktlige forhold, du bør være opmærksom på.

Anna Cholewa Petersen, advokatfuldmægtig i ansættelsesret hos NJORD Law Firm, kommenterer emnerne og giver dig stof til eftertanke, inden du sætter dig ved forhandlingsbordet.

Helt overordnet – og uden den store overraskelse – skal din kontrakt indeholde forhold som fulde navn, adresse, tiltrædelsesdato og titel.

Allerede ved stillingsbeskrivelsen og det medfølgende ansvar, har du det første forhandlingspunkt.

"Hvad omfatter stillingen og inden for hvilke rammer? Det er afgørende at vide, hvad du står til ansvar for – også rent juridisk ved vurderingen af, om der overhovedet er tale om en direktør eller leder underlagt en andens instruktionsbeføjelser. Derfor er det vigtigt at få beskrevet nøje, hvad dit ansvar består i."

Det virker umiddelbart ret ligetil – og så alligevel ikke.

"Virksomhederne forventer typisk, at direktører står til rådighed på forskellige arbejdssteder, herunder i udlandet i forbindelse med forretningsrejser og repræsentation af virksomheden. Men hvad dækker det over? Hvor længe kan du risikere at skulle være væk? Hvor mange dage om året? Det er vigtigt at have aftalt vilkårene for rejser og repræsentation i din direktørkontrakt – ligesom hvis du ønsker hjemmearbejdsdage, er det væsentligt at få skrevet det ind i kontrakten."

Du bør forhandle din løn og vilkårene for forhandlingen af den.

"Kontrakten bør indeholde vilkårene for en årlig lønforhandling, og det kan med fordel anføres, at der skal ske en minimumsregulering svarende til lønudviklingen for privatansatte direktører. Det bør også fastsættes, hvornår lønnen er til rådighed, dvs. på hvilken dato."

Som tillæg til løn bør du også forhandle vilkår for udbetaling af bonus.

"Bonus behøver ikke kun at dreje sig om konkrete beløb, men kan også bestå af eksempelvis aktier, optioner og andre incitamentsordninger. Der er derfor mulighed for at tænke kreativt. Bliver I enige om en bonusaftale, er det vigtigt at inkorporere målbare, realistiske parametre, som bonussen baseres på. Få eventuelt hjælp fra virksomheden eller en advokat – og få i den forbindelse skrevet ind i aftalen, at bonus er en fast påregnelig del af lønnen, så det er klart, at der er tale om et beløb, der forventeligt udbetales."

Den livsvarige alderspension og forsikring i tilfælde af invaliditet er vigtig at få med i kontrakten, da du som direktør ellers ikke er dækket af den ordning, som virksomheder sædvanligvis har, der tilgodeser de almene lønmodtagere.

Det er vigtigt at få forventningsafstemt arbejdstiden med virksomheden.

"I de fleste direktørkontrakter er anført, at arbejdstiden er 37 timer, men ofte har virksomheden en forventning om, at du som direktør står til rådighed langt ud over det. Det er derfor en god idé at have klare linjer om, hvad forventningerne er. Derudover er det vigtigt at få virksomhedens godkendelse, hvis du ønsker eller allerede har anden beskæftigelse, tillidshverv eller bestyrelsesposter ved siden af dit arbejde som direktør."

Direktører er ikke omfattet af Ferieloven, men der forhandles almindeligvis 6-7 ugers ferie med løn.

"Der er også en del, som forhandler et supplerende ferietillæg. Typisk på mellem 1,5 og 4 procent af lønnen. Hvis det er vigtigt for dig, er det også relevant at få skrevet ind i kontrakten, at du ønsker at holde fri på særlige dage, eksempelvis juleaften, nytårsdag og grundlovsdag. Det kan være, at virksomheden har en politik om at holde fri de dage, og at det er helt sædvanligt, men det er ikke noget, en direktør kan lægge til grund."

Direktører er ikke omfattet af Barselsloven. Derfor er det vigtigt at få indskrevet vilkårene for graviditet, barsel og adoption.

"Det er eksempelvis forhold som, hvad du skal have i løn under barsels-, fædre- og forældreorlov, men også hvor meget orlov du har ret til at holde."

Funktionærer har ret til løn under sygdom, men det har man som udgangspunkt ikke som direktør, medmindre det aftales i kontrakten.

"Derfor er det vigtigt at få med som et vilkår, at du er berettiget til løn under sygdom."

Du bør forhandle barns 1. og 2. sygedag – og få det skrevet ind i kontrakten, hvis det er et behov, du har.

Du bør forhandle forskellige løngoder, som ofte er knyttet til kravet om en hjemmearbejdsplads. Det betyder, at virksomheden eksempelvis betaler for din fastnettelefon, mobiltelefon samt dit internet og abonnement.

"Men det kan også være goder som aviser, tidsskrifter, efteruddannelse eller en bilordning. Derudover rejser og repræsentation, hvor det er vigtigt at afdække, hvad der bliver dækket, og om du har ret til noget på forskud, når du rejser ud i verden og repræsenterer virksomheden. Her skal du naturligvis være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser."

Sædvanligvis ligger opsigelsesvarslet for virksomheden på 6-24 måneder, mens det for direktøren selv ligger på 3-6 måneder.

"Man kan dog sagtens aftale andet, men uanset hvad man aftaler, er det vigtigt at få anført, hvor længe man er bundet til hinanden. Det er også her, at du allerede på tidspunktet for tiltræden kan tænke en eventuel fratrædelsesordning ind i kontrakten og tage stilling til, hvad der skal ske, når samarbejdet ophører. Eksempelvis om der er mulighed for at blive fritstillet med løn, når opgaver er overleveret på behørig vis, om der skal ydes en fratrædelsesgodtgørelse, outplacement eller lignende. Direktører forhandler ofte en fratrædelsesgodtgørelse på 6-12 måneders løn og eventuelt et outplacement-forløb af en vis størrelse med henblik på, at direktøren hjælpes videre i sin karriere på bedste vis. Samtidig kan det overvejes, om du skal have ret til at disponere over dine løngoder i en eventuel fritstillings- eller opsigelsesperiode."

Det kan i øvrigt være en god idé at aftale, at der ikke må ske modregning i lønnen fra et nyt arbejde.

Hvis en direktør eller leder går bort, stopper lønnen som udgangspunkt ved død.

"Så har du familie, en ægtefælle eller børn, som du gerne vil sikre i tilfælde af død, kan det være en god idé at have et afsnit med om udbetaling af efterløn til de nærmeste pårørende."

"Sørg for at forhandle dig til en ansvarsforsikring – som vedrører det personlige ansvar – samt en sundhedsforsikring. Og vær også her opmærksom på de skattemæssige konsekvenser af det."

Konkurrence- og kundeklausuler er som udgangspunkt ikke en fordel for dig som direktør eller leder.

"Men hvis du ansættes i en virksomhed, hvor de ønsker, at du bliver omfattet heraf, bør du forhandle om et beløb, der udbetales til dig under klausulernes varighed. Sædvanligvis vil kompensationen bestå af en månedlig procentdel af din løn på tidspunktet for fratræden. Ansættelsesklausulloven – som gælder for lønmodtagere og ikke direktører – angiver, at lønmodtagere får mellem 40 og 60 procent af lønnen, så det kan være en fornuftig målestok til at få forhandlet kompensationsniveauet på plads."

Læs også